Čo robíme

Filozofia

Investičné produkty spoločnosti spájajú charakteristiky odzrkadľujúce strategické zmýšľanie v ľudí v QuantOn-e. Našim partnerom sa snažíme bez ohľadu na indikovanú výkonnosť a riziko ponúknuť vysoko diverzifikované a dlhodobo udržateľné investičné modely. Udržateľnosť, atraktívny pomer výnos/riziko a stabilita sú tvorené najmä variabilitou našich investičných riešení. Automatizované obchodné stratégie aplikujeme na širokom spektre investovateľných aktív na finančnom trhu.

Naše stratégie v reálnom čase neustále monitorujeme a vyhodnocujeme, čo nám umožňuje spravovať Vaše aktíva dynamicky a efektívne. Pružne reagujeme na aktuálne trhové podmienky a využívame súčasné príležitosti. Neustála kalibrácia našich obchodných modelov je podstatnou súčasťou ich úspechu.
Kontinuálne tak premieňame naše vedomosti na Váš úspech. Predstava plne autoadaptívneho „robota“, ktorý je schopný dosahovať dlhodobo bez ľudských zásahov kvalitné výnosy pri prijateľnej miere rizika je scestná. Prvotriedne investičné výsledky nie sú dosahované ničím iným ako prvotriednou kolektívnou prácou našich vývojárov, analytikov a traderov.

Kľúčovým pilierom produktov našej spoločnosti je rezistencia voči vývoju hospodárskeho cyklu. Klasické „buy and hold“ stratégie akciových titulov v dobách hospodárskych kríz práve kvôli vysokej vzájomnej korelácii v období paniky významne strácajú na efektivite. Pre produkty QuantOn-u predstavuje hospodárska kríza naopak zaujímavú príležitosť k dosiahnutiu nadpriemerných výnosov. Táto skutočnosť je spôsobená predovšetkým kombináciou faktorov ako zvýšená volatilita a lepšie prediktívne vlastnosti našich modelov v turbulentnom prostredí krízy.

Systematická správa aktív

Presne definovať a vymedziť pojem systematická správa aktív je pomerne komplikované. V rámci rôznych druhov investičných a tradingových prístupov môžeme v systematickej správe aktív pomenovať jedného spoločného menovateľa: aktívne využívanie matematických a štatistických modelov pri testovaní stratégií, riadení portfólií a risk managemente. Pochopiteľne však nie je pevne nastavená hranica do akej miery musia jednotlivé investičné stratégie vychádzať z kvantifikovateľných analýz.

Do „rodiny“ spoločností, využívajúcich kvantitatívne postupy pri investovaní môžeme teda dnes zaradiť už väčšinu finančných inštitúcií. Vzájomne sa však líšia spôsobom, akým kvantitatívne postupy aplikujú.

QuantOn je z hľadiska tvorby investičných riešení koncentrovaný predovšetkým na výskum a vývoj jednotlivých obchodných modelov a ich následnú implementáciu vo forme investičných riešení. S ohľadom na relevantný benchmark sú naše investičné produkty typovo porovnateľné s kvantovými hedžovými fondami, ktorých portfóliá sú konštruované ako absolute return, tj. stratégie, ktoré by mali za každého investičného počasia priniesť pozitívny výnos bez ohľadu na aktuálny trhový vývoj.

Typovo je QuantOn s ohľadom na tvorbu a implementáciu modelov do praxe tzv. low frequency trading asset manager, jednotlivé obchodné príkazy sú exekuované automaticky na základe vopred definovaných kombinácií podmienok. Nejedná sa síce o vysokofrekvenčné obchody (HFT), napriek tomu je však a rýchlosť exekúcie často kľúčovým faktorom u vyvíjaných
obchodných modelov.

graf

Algoritmické obchodovanie
teda obchodovanie za použitia presne definovaných inštrukcií (algoritmov), ktoré automatizujú časť, poprípade celý proces realizácie daného obchodu. V „základnom“ pojatí algoritmy iba vypĺňajú určitý obchodný príkaz podľa podmienok definovaných traderom. Druhou skupinou je tzv. algoritmické „decision-making“ obchodovanie, kde na základe vopred definovaných podmienok, resp. kombinácií podmienok algoritmus vyhodnocuje aktuálne trhové podmienky. V prípade splnenia vytýčených podmienok samostatne odosiela jednotlivé nákupné alebo predajné príkazy.
High frequency trading
je podskupinou algoritmického „decision-making“ obchodovania, ako názov napovedá, obchodovanie je vysokofrekvenčné – v krátkych časových intervaloch sa odosiela množstvo nákupných a predajných príkazov. Rýchlosť odosielania a exekúcia obchodných príkazov ako taká však pre dosiahnutie úspechu nestačí, i keď je jedným z kľúčových atribútov.
Low frequency trading
je takisto podmnožinou algoritmického „decision-making“ obchodovania. V súčasnosti je to najdynamickejšie sa vyvíjajúca vetva v rámci algoritmického tradingu. V rámci svetových trendov je dôraz kladený predovšetkým na komplexitu vývíjaných modelov, kvalitný risk management a efektívny management exekúcií.

Vývoj a obchodovanie

Každodennou úlohou výskumného a vývojového oddelenia je vyvíjať, identifikovať a vyhodnocovať jednotlivé obchodné stratégie. Tie predstavujú určitú ideu, ktorá je definovaná rôznymi pravidlami. Tieto podmienky pretvárame do algoritmizovaných modelov.

Veľký dôraz a podstatná časť nášho know-how pozostáva práve z metodiky testovania a ohodnotenia daných modelov a metodiky ich riadenia v rámci investičných produktov.

QuantOn sa v rámci aktívneho asset managementu sústredí na široké spektrum aktív, na ktorých dané modely vyvíja. Dôraz kladie takisto na metodicky rozdielne postupy a princípy, ktoré sa však v rámci celého celku vhodne dopĺňajú. Tieto faktory zabezpečujú kvalitnú diverzifikáciu výsledných investičných produktov, ktorá je jedným z hlavných atribútov k dosiahnutiu stabilných a atraktívnych výsledkov napriek neustále sa meniacim okolnostiam na globálnom finančnom trhu.

Práve tieto prednosti nám umožňujú tvoriť produkty, ktoré sú schopné vytvárať pozitívny výnos bez ohľadu na aktuálne trhové podmienky. Na splnenie prísnych diverzifikačných cieľov využíva investičná stratégia viacero tried aktív. Ako investičné nástroje sú využívané predovšetkým akcie, futures na akciové indexy a futures na rôzne triedy komodít, meny a bondy ako aj burzovo obchodovateľné fondy (ETF).

Kľúčovou oblasťou od počiatku vývoja každého nami vyvíjaného modelu je nepochybne riadenie rizika. Plne systematický prístup ku kompozícii aj samotnej tvorbe výsledných portfólií predstavuje nespornú výhodu v rámci risk managementu.

Exekúcia nákupných a predajných príkazov na jednotlivých trhoch je plne automatizovaná a vykonávaná na základe definovaných algoritmov. Dlhodobá strategická skladba produktov je tvorená investičným výborom.

graf

Absolute return

V súčasnosti je nepochybne náročné nájsť investíciu, ktorá je plne nezávislá od vývoja globálneho finančného trhu. Produkty tvorené v QuantOn-e pozostávajú z rôznych typov obchodných stratégií, ktoré sú kombinované tak, aby sme docielili efektu kvalitnej diverzifikácie portfólia ako celku. V rámci obchodných modelov sú väčšinou používane tzv. symetrické long/short stratégie, ktoré dokážu profitovať z rastu ako aj poklesu ceny daného podkladového aktíva.

Stratégie, ktoré sú obchodované long/short only sú v rámci portfólia doplnené vždy určitou formou zaistenia. Táto flexibilná koncepcia umožňuje aktívne profitovať z rastúceho aj klesajúceho vývoja cien na finančných trhoch. Takýto prístup v konečnom dôsledku minimalizuje drawdown a zvyšuje konzistenciu výnosov v porovnaní s tradičnými investičnými modelmi.

Pridaná hodnota

Investičné produkty QuantOn-u sú nekorelované s tradičnými formami investícií ako real estate investície, investície do akcií, investície do dlhopisov alebo štandardných podielových fondov. Nezávislosť vývoja našich investičných riešení od globálneho trhového vývoja predstavuje konkurenčnú výhodu v rámci strategického rozloženia portfólia pre našich klientov.

Z dlhodobého hľadiska dokáže zapojenie nezávislej alternatívnej investície do tradične rozloženého portfólia zvýšiť pomer medzi výsledným výnosom a rizikom. Kvalitná forma alternatívnej investície teda predstavuje žiaducu diverzifikáciu na úrovni celkových spravovaných finančných prostriedkov.

Výsledné dynamicky riadené portfóliá zložené z viacerých obchodných modelov sú historicky veľmi nízko alebo dokonca vôbec korelované so širokým spektrom rôznych trhov, rôznych tried aktív a rôznych investičných štýlov. Tento benefit robí z produktov QuantOn-u skutočných „diverzifikátorov“ pri strategickom rozdelení finančných prostriedkov. Práve táto skutočnosť je jedným z hlavných dôvodov, prečo stratégie obdobného typu priťahujú celosvetovo neustále väčšiu investorskú pozornosť.

Korelačná analýza

graf

S&P
americký akciový index, považovaný za najrelevantnejšieho reprezentátora amerického akciového trhu.
Barclay Hedge fund index
predstavuje index, ktorý vyjadruje aritmetický priemer čistých výnosov hedžových fondov z Barclay databázy. Index neobsahuje hedžové fondy so stratégiou „fund of funds“.
iShares GSCI
inštrument sledujúci diverzifikovaný kôš komoditných futures inštrumentov.
Reits VGSIX
burzovo obchodovateľný fond investujúci predovšetkým do nehnuteľností ako komerčné priestory, kancelárske priestory, hotely a iné. Je vnímaný ako reprezentant trhu nehnuteľností.
Bond ETF LQD
burzovo obchodovateľný fond sledujúci vývoj dlhopisového korporátneho trhu.