Our knowledge,
your success

O nás

Kľúčovou a jedinou činnosťou QuantOn-u je správa Vašich aktív. Práve kvôli tomuto úzkemu zameraniu sme schopní naše celé know-how koncentrovať do jednej oblasti a ponúknuť tak profesionálne služby. Naša dlhodobá stratégia je jednoduchá. Zamestnávame popredných odborníkov a budujeme stabilné partnerstvá. Vytvárame investičné riešenia v súlade s Vašimi očakávaniami. Sme tu dnes a budeme tu zajtra. Spoločne s našimi klientmi tak využívame každodenné príležitosti a tvoríme vzájomný dlhodobý vzťah pri správe Vašich aktív.

Naše zmýšľanie

V rámci investičných riešení aplikujeme dynamické kvantitatívne modely, to nás delí od väčšiny tradičných asset managerov. Sústredíme sa na vedecký prístup ku správe finančných prostriedkov, ktorý je podporený myšlienkou, že trhové ceny nevykonávajú tzv. random walk a teda nie sú plne efektívne. Na základe tejto premisy cez sofistikovaný výskumný a vývojový proces budujeme kvantitatívne modely s profitabilným potenciálom.

Automatizované obchodné modely môžeme prirovnať k portfólio managerovi, ktorý má taktiež definovaný určitý obchodný plán. Vďaka súčasným technologickým možnostiam tak môžeme prenesene konštatovať, že jednotlivé obchody v rámci investičných produktov QuantOn-u riadia desiatky navzájom nezávislých automatizovaných portfólio managerov. Prirodzene tak eliminujeme ľudskú chybovosť a náchylnosť k emotívnemu správaniu.

Inovácia podopretá skúsenosťou

V QuantOn–e efektívne spájame moderné prístupy s osvedčenými postupmi.
Spojenie dlhoročných skúseností v kombinácii s modernými trendami v rámci správy aktív podporuje žiaducu stabilitu a funkčnosť našich modelov.

Prakticky sa sústredíme na skutočný dynamický model správy Vašich aktív. Práve preto sú naše produkty z veľkej miery variabilné v zmysle rýchleho sa prispôsobenia aktuálnym tržným podmienkam.

Naše najhodnotnejšie aktívum

Naším najhodnotnejším aktívom sú naši ľudia. Silný tímový duch založený na vzájomnom profesionálnom rešpekte a vysoká firemná kultúra sa odzrkadľujú v plnej miere na kvalite našich investičných riešení. Vysoká odbornosť a neutíchajúca vášeň po neustálom vzdelávaní sú kľúčové prednosti nášho tímu.

Jadro spoločnosti je tvorené analytikmi, matematikmi, štatistikmi, programátormi a tradermi. Tí spolu tvoria výskumný a vývojový tím, ktorý je zodpovený za výskum a vývoj nových obchodných modelov, ich implementáciu, riadenie a risk manažement. Strategická stavba portfólií ako výsledných investičných produktov je predmetom činnosti investičného výboru, kde sú zastúpení vedúci zamestnanci jednotlivých oddelení.

Vedenie spoločnosti

Fakty

Spoločnosť QuantOn Solutions o.c.p., a.s. je registrovaným obchodníkom s cennými papiermi. Podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska a je členom Garančného fondu investícií.

S investovaním a obchodovaním na finančných trhoch môže byť spojená vysoká rizikovosť. Jednotlivé druhy rizík sú uvedené a popísane v zverejnených Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti a tiež ďalších vnútorných predpisoch dostupných v sídle spoločnosti.  V tejto súvislosti je potrebné upozorniť, že návratnosť investovaných prostriedkov nie je zaručená. Výšku rizika ovplyvňuje zvolená investičná stratégia a doba trvania investície. Hodnota investície v čase sa mení v závislosti od aktuálnych trhových podmienok. Predchádzajúci vývoj výnosov investičných produktov nie je garanciou ich budúceho vývoja, ten sa môže v budúcnosti významnou mierou meniť v závislosti od rôznych faktorov.

Pred vstupom do akejkoľvek transakcie musí potenciálny investor predovšetkým zvážiť vhodnosť, riziká a špecifiká konkrétneho investičného produktu.

PDF dokumenty: